Schoolveiligheidsplan

De Veluwse Onderwijsgroep wil kinderen en jongvolwassenen in Apeldoorn en omgeving met eigentijds en vooruitstrevend onderwijs begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke groei van onze leerlingen op weg naar een waardevolle en gelukkige toekomst. Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij. Wij dragen hieraan bij door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te bieden, hen te stimuleren hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen.

In het schoolveiligheidsplan van de Veluwse Onderwijsgroep worden de kaders geschetst waarmee de scholen van deze stichting kunnen zorgen voor een veilige leer- en/of werkomgeving. De evaluatie en borging hiervan is een belangrijk onderdeel van dit plan. Bij dit stuk hoort een aantal uitwerkingen en een aantal protocollen/procedures die als handleiding dienen in het geval zich een situatie voordoet die daar om vraagt. Deze protocollen zijn een richtlijn voor de scholen en bevatten uitwerkingen die zijn gebaseerd op minimum eisen en wet- en regelgeving. Individuele scholen kunnen waar nodig school specifieke aanpassingen maken, maar deze wijzigingen behoren binnen het kader van het Schoolveiligheidsplan te blijven.

Hieronder vindt u het schoolveiligheidsplan van de Veluwse Onderwijsgroep met de bijbehorende bijlagen:

Schoolveiligheidsplan 2019 2023

Bijlage 1 bij schoolveiligheidsplan afspraken en richtlijnen sociale en psychische veiligheid

Bijlage 2 bij schoolveiligheidsplan afspraken en richtlijnen fysieke veiligheid

Bijlage 3 bij schoolveiligheidsplan ingrijpende gebeurtenissen

Bijlage 4 bij schoolveiligheidsplan sancties bij grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en ouders

Bijlage 5 bij schoolveiligheidsplan incidentenformulier Veluwse Onderwijsgroep