Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid

UGO heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt beschadigd, wordt deze niet door school vergoed. De ongevallenverzekering is afgesloten onder de navolgende voorwaarden:

• € 12.500,00 per persoon in geval van overlijden.

• € 60.000,00 maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit.

• € 3.000,00 maximaal per persoon voor geneeskundige kosten.

• € 3.000,00 maximaal voor tandheelkundige kosten.

• € 10.000,00 inzet traumahulplijn.

Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten.

Indien onverhoopt een leerling een ongeval mocht overkomen, moet dit zo spoedig mogelijk aan de administratie van de school worden medegedeeld. De leerling ontvangt dan een schadeaangifteformulier dat na invulling en ondertekening zo spoedig mogelijk moet worden ingeleverd bij de administratie.

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor personeel, vrijwilligers en ouders die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade in verband met handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid, zulks met inachtneming van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden en rubrieken. Opzet is uitgesloten van de dekking.

Eigendommen van de leerlingen

De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes.

Nota bene

Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling jonger dan 14 jaar is). In geval van schade zal dan aanspraak moeten worden gemaakt op de particuliere verzekering van de betreffende leerling/ouders.

Doorlopende reisverzekering

Deze doorlopende reisverzekering is van toepassing op personeel waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en leerlingen en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen.

Verzekeringen voor leerlingen die stage en werk oriëntatie opdrachten volgen

Het bestuur heeft voor alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering afgesloten.

De aansprakelijkheidsverzekering scholen met betrekking tot stages

De leerlingen die stages of werkoriëntatie opdrachten volgen zijn verzekerd voor een periode van maximaal 15 dagen. Aansprakelijkheid voor schade toegebracht door deze leerlingen wordt aangenomen. Voorwaarde voor het aannemen van aansprakelijkheid is dat er eenvoudige werkzaamheden onder begeleiding worden uitgevoerd.

Voor meerdaagse stages langer dan 15 dagen graag het “Model Stageovereenkomst” van de verzekeraar gebruiken. Wanneer deze overeenkomst door alle partijen is ondertekend dan is de stagiaire voor aansprakelijkheid en ongevallen goed verzekerd.

Ongevallenverzekering scholen met betrekking tot stages

De dekking voor de ongevallenverzekering is tijdens snuffelstage gewoon van kracht omdat het in de hoedanigheid van de onderwijsinstelling is.