Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht.

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing en inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding in de vorm van arrangementen. Alle vo-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is het Samenwerkingsverband VO 25-05 opgericht. De Veluwse Onderwijsgroep maakt deel hiervan uit.

Uitgangspunt is: Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet.

Iedere leerling krijgt in principe op elke school de juiste basisondersteuning. Wanneer een leerling bijvoorbeeld dyslectisch is, krijgt hij/zij op UGO begeleiding. Voor meer specialistische hulp en extra ondersteuning hebben de scholen onderling afspraken gemaakt. De scholen binnen het Samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een volledig dekkend ondersteuningsaanbod. In het Schoolondersteuningsplan staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning UGO aanbiedt.